Executive Directors

Mr. Lee Chris Curl

Mr. Huo Li

 

Independent Non-executive Directors

Mr. Duan Xiongfei

Mr. Yip Wai Ming

Mr. Zhou Guohua